ที่ปรึกษาสมาคม

ลำดับที่ชื่อสกุล
1ศ.ดร.สมชาติโสภณรณฤทธิ์
2ศ.ดร.อรรถพล นุ่มหอม
3Prif.Dr.Chin
Chen Hsieh
4Prif.Dr.Vilas M.
Salokhe
5รศ.ดร.ธวัชชัย
ทิวาวรรณวงศ์
6รศ.ดร.วินิต
ชินสุวรรณ
7นายวิกรม
วัชรคุปต์
8นายทรงศักดิ์
วงศ์ภูมิวัฒน์
9นายสุรเวทย์
กฤษณะเศรณี
10ดร.สุภาพ
เอื้อวงศ์กูล
11นายสมชัย
ไกรครุฑรี
12นายปราโมทย์
คล้ายเนตร
13นายสุวิทย์
เทิดเทพพิทักษ์
14นายชนะธัช
หยกอุบล