สมัคร/ต่ออายุสมาชิก

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก
ประเภทสมาชิกสมาคมฯ
อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ
สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก

 •  วารสารวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีละ 2 เล่ม
 • จดหมายข่าว ปีละ 12 ฉบับ
 • อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในราคาสมาชิก

ประเภทสมาชิกสมาคมฯ

 • สมาชิกสามัญ
  ต้องเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือผู้สนใจกิจการของสมาคม
 • สมาชิกภาคี
  ได้แก่ นิสิต นักศึกษา
 • สมาชิกนิติบุคคล
  ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ

อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ

 • สมาชิกสามัญ
  ค่าบำรุงรายปี 200 บาท/ปี
  ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
 • สมาชิกภาคี (เฉพาะนิสิต, นักศึกษา)
  ค่าบำรุงรายปี 100 บาท/ปี
 • สมาชิกนิติบุคคล (ในนามบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า, องค์กร)
  ค่าบำรุงรายปี 1,000 บาท/ปี

สมัครสมาชิกออนไลน์

ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากมีความผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูล

ขอให้ไปดำเนินการที่ https://bit.ly/3v0ySth แทน ขออภัยมา ณ ที่นี้


   


  Download ใบสมัคร