คณะกรรมการบริหารสมาคม

ตามคำสั่งสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๒