ลิงก์เครือข่าย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง(ชุมพร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่