วารสาร สวกท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560