Skip to main content

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร: การประกวดและโครงการหุ่นยนต์” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ อาคารบริการ นิสิตจัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการจำนวน 27 ทีมจาก 15 สถาบัน สนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาทในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) จำนวน 2 ท่านร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

และในวันเดียวกันกองบัญชาการกองทัพบก (องค์การมหาชน) กองปราบปรามและปราบปรามการค้าประเวณี ทราบดังนี้
– ความร่วมมือระหว่างแข่งขัน TSAE และ DLG เรื่องการจัดงานแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร“Agritechnica เอเชีย 2018” ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา
– สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของสมอ สาขาเครื่องจักรกลการเกษตรและการป่าไม้
– การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 และระดับสากลครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์อ. หัวหินจ. ประจวบคีรีขันธ์ “โดยมีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักร่วมเป็นเจ้าภาพ