Skip to main content

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการระดับประเทศครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 19) TSAE National Conference และ TSAE International Conference ครั้งที่ 11: TSAE 2018) ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมเกษตร: นวนิยาย Imagineering Agriculture” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์และวรรณวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ. หัวหินจ. ประจวบคีรีขันธ์โดย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (นำเสนอผลงานนำเสนอ) และการนำเสนอผลงาน (การนำเสนอภาพโปสเตอร์) และการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อ ยอดรวมผลงานที่ดีที่สุดในภาพรวมส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป

TSAE02
          สำหรับหัวเรื่อง: การประชุมฯ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเนชั่รองศาสตราจารย์ดร. สิรีชัยเสรีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดหัวเรื่อง: การประชุมฯ โดยมีผศ. ดร. วัชรพลชยคุณประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคุณผู้กำแพงแสนกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากเนชั่อาจารย์ปัญญาเหล่าอนันต์ ธ นารักษาการแทนคุณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการคุณนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ  รศ. Prof. Dr. Pomin Li จาก Department of Biomechatronics Engineering, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพิงค์ทัน (NPUST), ประเทศจีน (ไต้หวัน) เป็นผู้บรรยายเรื่องการรับข่าวสาร รวมทั้งสิ้น 108 รายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ท่าน
arrow2L3ภาพกิจกรรม: [ Album1 ] [ Album2 ] [ Album3 ] [ Album4 ] [ Album5 ] [ Album6 ] [ Album7 ]