Skip to main content

สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จะรับสมัครอาจารย์ใหม่เร็ว ๆ นี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาโทรนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics หรือ Artificial Intelligence (AI) หรือ Data Science ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อย่างน้อย 2 ระดับ (ปริญญาตรี-โท หรือ ปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาตรี-โท-เอก)
2. ต้องมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาที่เน้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ Smart IoT และเซ็นเซอร์ ระบบหุ่นยนต์ หรือ Artificial Intelligence สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3. มีคุณสมบัติพร้อม เพื่อปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อรองรับการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Robotics หรือ Artificial Intelligence (AI) หรือ Data Science และ/หรือ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่รับรองโดยสภาวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
รศ.บัณฑิต M: 081-595-4432
รศ.ดร.สุเนตร M: 086-922-6391; ssurbkar@gmail.com
มาทำงานกับเรา เด็กแรกเข้าอันดับหนึ่งในคณะฯ 60 คนเต็มแผนทุกปี