Skip to main content
สารบัญหน้า
คำนำ
สาส์นจากนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
สาส์นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเกษตร
จากอดีต…สู่ปัจจุบัน ลำดับการจัดงานประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ
กำหนดการประชุม
กำหนดการภาคบรรยาย
กำหนดการภาคนิทัศน์
สารบัญ
การนำเสนอภาคบรรยาย
เครื่องเก็บเกี่ยวลำไยชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง1
การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับใช้งานบนดินเค็ม11
เครื่องคั่วพริกไร้ควัน17
การพัฒนาเครื่องพอกเมล็ดพันธุ์ 22
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการคัดแยกคุณภาพน้ำตาลด้วยเซนเซอร์วัดคําสี31
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำแนกตัวอย่างน้ำนมดิบที่ได้จากโคนมขณะที่เป็นและไม่เป็นสัด โดยใช้ Micro-NIR Spectrometer37
การพัฒนาหัวคีบติดหุ่นยนต์และระบบตรวจจับผลสตรอว์เบอร์รี่สำหรับหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ 47
การเปรียบเทียบคําดัชนีพืชพรรณของข้าวพันธุ์ กข.49 จากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธโมเสกและวิดีโอโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ60
การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพและระบายอากาศในไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร68
ศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากเปลือกฝักโกโก้79
โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะที่มีเม็ดดินชํวยเก็บรักษาความชื้น89
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในโรงเรือนผ่านระบบการสื่อสารแบบไร้สาย98
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ107
การนำเสนอภาคนิทัศน์
อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปนเพื่อใช้ในระดับชุมชน115
การใข้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างภาพสวนภูมิทัศน์ร่วมกับการออกแบบระบบให้น้ำ116
การพัฒนาหัวเตาสำหรับเตาแก๊สซิฟิเคชั่นที่สามารถใช้ในการหุงต้มควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพ117
การศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบหมุนวน118
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ยกร่องติดตั้งกับจอบหมุน119
การออกแบบและทดสอบสมรรถนะเครื่องปอกและแยกเปลือกกุ้งแห้ง120
รถตัดหญ้าในสวนผลไม้ควบคุมผ่าน IoT แพลตฟอร์ม121
ระบบการให้น้ำอัตโนมัติโดยใช้ค่าการคายระเหยจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ123
การศึกษากระบวนการทอดขั้นต้นและคุณลักษณะทางกายภาพของแผ่นถั่วทอดกลอยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับเครื่องทอดอัตโนมัติ125
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์เครน 3 มิติ 126
การพัฒนาต้นกำลังจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ในตัวสำหรับเครื่องจักรกลเกษตร128
โครงงานศึกษาการปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยแบบใบสกรูในแนวตั้ง130
การศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการประเมินเนื้อแห้งของทุเรียนโดยใช้เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้132
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นแป้งแหนมเนืองโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด133
เครื่องเรียงเส้นใบยาสูบหั่นฝอย 134
การศึกษาเบื้องต้นของการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนโดยประยุกต์ใช้น้ำมันพืช135
การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมในการทำงานของเครื่องกะเทาะเปลือกกุ้งแห้งอัตโนมัติ 136
การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันแบบไหลตามแกนขนาดเล็ก137
การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนร่วมระหว่างแสงอาทิตย์และแก๊สจากเตาผลิตถ่านชีวภาพ138
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมการให้น้ำแบบแมํนยำ139
การประยุกต์ใช้วงจรสตาร์-เดลต้า สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส เพื่อการลดพลังงานในกระบวนการอบแห้ง140
ประสิทธิภาพการปลูกของกลไกปลูกต้นกล้าอ้อย141
การพัฒนาระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 142
การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทอดกรอบฟักทองด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง144
การศึกษาคําดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของอ้อยในแต่ละชํวงการเจริญเติบโตด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)145

บทความฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่นี่