Skip to main content
วิทยากร นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ
– วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ
– เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ความรู้ที่ได้รับ
– ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็น ลิตร/ไร่/วัน และของไม้ผลเป็น ลิตร/ต้น/วัน
– เลือกระบบให้น้ำ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช/แรงดันที่ต้องการใช้ในระบบ
– ชนิด / อัตราการกรอง ที่สัมพันธ์กับอัตราการไหล/การติดตั้งกรอง
– การสูญเสียแรงดันของน้ำเนื่องจากความเสียดทานในท่อ/ขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการไหล และแรงดัน
– เลือกเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน/เทคนิคการติดตั้ง ขนาดท่อดูดที่ถูกต้อง
สถานที่อบรม : ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่
กำหนดอบรม : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (คอฟฟี่เบรคเช้าบ่าย อาหารกลางวัน และคู่มือประกอบการอบรม)

คลิกที่นี่เพื่อสมัครอบรม