TSAE 2023 Proceeding & Excellent Award

บทคัดย่อจากบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด ที่นี่

และบทความวิชาการที่ได้รับรางวันดีเด่น ได้แก่

3 สิงหาคม 2023

0ตอบสนองต่อ "TSAE 2023 Proceeding & Excellent Award"

Leave a Message