THE 14th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 22nd TSAE NATIONAL CONFERENCE

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 22 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าดูรายละเอียด

25 มิถุนายน 2021