หลักสูตร : เทคโนโลยีภาพอินฟราเรด (ไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตรัล และเทอร์มอล) และเทคนิคการแปรผลระดับพื้นฐาน

เป้าหมาย

ประยุกต์ใช้จำแนกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตรโดยไม่ทำลาย

ความรู้ที่ได้รับ

 – การจำแนกระดับคุณภาพผลิตผลเกษตรกรโดยไม่ทำลายและการประยุกต์ใช้เทคนิคอินฟราเรดอิมเมจ (เนียร์อินฟราเรดไฮเปอร์สเปกตรัลอิมเมจ มัลติสเปกตรัลอิมเมจ เทอร์มอลอิมเมจ) เพื่อคัดระดับคุณภาพผลิตผลเกษตร

– พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิธีถ่ายภาพเนียร์อินฟราเรดไฮเปอร์สเปกตรัล ภาพเนียร์อินฟราเรดมัลติสเปกตรัลภาพเทอร์มอล)

– การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ทฤษฏีพื้นฐาน Machine Learning และการประยุกต์ใช้งานเพื่อการพัฒนาแบบจำลอง

– ฝึกเก็บภาพ 5 คน/กลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Start Up ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผู้ส่งออกผลิตผลเกษตร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถานที่อบรม

 – สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

 – อบรมผสมผสาน Online team / Offline/Workshop

กำหนดการอบรม

 – วันที่ 23-24 เมษายน 2565

 – จำนวน 40 คนต่อรุ่น

 – ค่าลงทะเบียน 6,000 บาทต่อคน

สมัครอบรมสิทธิ์นักศึกษามีส่วนลด 500 บาท

พร้อมรับสิทธิ์สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ฟรี 1 ปี

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

  • 6,000.00 ฿
  • 2 วัน
  • 40 ที่
11ผู้เรียน