วิทยากร นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ
-วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ
– เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยความรู้ที่ได้รับ
– ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็น ลิตร/ไร่/วัน และของไม้ผลเป็น ลิตร/ต้น/วัน
– เลือกระบบให้น้ำ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช/แรงดันที่ต้องการใช้ในระบบ
– ชนิด / อัตราการกรอง ที่สัมพันธ์กับอัตราการไหล/การติดตั้งกรอง
– การสูญเสียแรงดันของน้ำเนื่องจากความเสียดทานในท่อ/ขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการไหล และแรงดัน
– เลือกเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน/เทคนิคการติดตั้ง ขนาดท่อดูดที่ถูกต้อง

สถานที่อบรม : สมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย
กำหนดอบรม 20 – 21 สิงหาคม 2565
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

13ผู้เรียน