Course Curriculum

09.00-10.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่องหลักการถ่ายภาพและการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของโหมด การบันทึกภาพอัตโนมัติ 01:30:00
10.30-12.00 น. ฝึกภาคปฏิบติการสร้างภาพถ่ายแผนที่ 3 มิติ แสดงความสูงของพืชในแปลงด้วย โปรแกรม Pix4D Field และ Pix4Dmapper 01:30:00
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 01:00:00
13.00-14.00 น. รับฟังการบรรยายเรื่องการสร้างแผนที่ภาพสี RGB และหาปริมาตร (Volume) 01:00:00
14.00-16.00 น. ฝึกภาคปฏิบัติการสร้างแผนที่ภาพสี RGB และหาปริมาตร (Volume) ทำแบบทดสอบการใช้โปรแกรม 02:00:00
09.00-10.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่องหลักการถ่ายภาพและการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของโหมด การบันทึกภาพอัตโนมัติ 01:30:00
10.30-12.00 น. ฝึกภาคปฏิบติการสร้างภาพถ่ายแผนที่ 3 มิติ แสดงความสูงของพืชในแปลงด้วยโปรแกรม Pix4D Field และ Pix4Dmapper 01:30:00
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 01:00:00
13.00-14.00 น. รับฟังการบรรยายเรื่องการสร้างแผนที่ภาพสี RGB และหาปริมาตร (Volume) 01:00:00
14.00-16.00 น. ฝึกภาคปฏิบัติการสร้างแผนที่ภาพสี RGB และหาปริมาตร (Volume) ทำแบบทดสอบการใช้โปรแกรม 02:00:00
  • 6,000.00 ฿
  • 2 วัน
  • 30 ที่
49ผู้เรียน