หลักสูตร : การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนเพื่อการให้บริการด้านการเกษตรอย่างแม่นยำ

เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานในภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญของประเทศให้มีความรู้และทักษะการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนเพื่อการให้บริการด้านเกษตรแม่นยำ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับให้เหมาะสมกับเงื่อนไขด้านขนาดพื้นที่แปลงเกษตร เงื่อนไขด้านสภาพอากาศ ขนาดความจุของพื้นที่สำรองข้อมูล และรูปแบบการนำภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดโหมดการบันทึกภาพแบบอัตโนมัติด้วยโดรนได้อย่างเหมาะสม มีความรู้และทักษะในการต่อภาพและประมวลผลภาพ ตลอดจนสามารถสร้างแผนที่ดัชนีพืชรรณ ช่วยลดโอกาสความเสียของภาพและคุณภาพของภาพ ทำให้สามารถลดเวลาการประมวลผลภาพ และเพิ่มความถูกต้องแม่นย าในการประเมินปริมาณผลผลิต ปริมาณไบโอแมสเหนือผิวดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช ช่วยให้อุตสาหกรรมวางแผนการเก็บเกี่ยวและการขนส่งวัตถุดิบเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่ได้รับ การกำหนดโหมดการบันทึกภาพแบบอัตโนมัติสำหรับโดรนสำรวจและการนำภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ประมวลผลภาพ เพื่อสร้างแผนที่ภาพการสะท้อนของคลื่น แผนที่แสดงความสูงจากระดับน้ำทะเล และนที่แสดงระดับพื้น สร้างแผนที่ภาพสี แผนที่ดัชนีพืชพรรณแสดงระดับความอุดมสมบูรณ์ของพืช
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินปริมาณวัตถุดิบ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและกลยุทธิ์ ของบริษัทด้านอุตสาหกรรมเกษตร เช่น อ้อยและน้ำตาล มันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้/ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS

สถานที่อบรมอบรมรูปแบบ Online
กำหนดการอบรมวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565
จำนวน 30 คนต่อรุ่น
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาทต่อคน

สมัครอบรมสิทธิ์นักศึกษามีส่วนลด 500 บาท

พร้อมรับสิทธิ์สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ฟรี 1 ปี

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

  • 6,000.00 ฿
  • 2 วัน
  • 30 ที่
49ผู้เรียน