นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 สิงหาคม 2019