โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Mini Food Engineering Program)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการและการผลิตมีต้นทุนต่ำ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และในขณะเดียวกันก็เป็นปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบัน

ในฐานะหน่วยงานชั้นนำของประเทศในด้านการเรียน – การสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนา
ทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือเจ้าของกิจการผลิตอาหาร ที่มิได้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมอาหาร แต่ต้องการหลักการเบื้องต้นที่สำคัญไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือกิจการของตน
ด้วยเหตุดังกล่าวภาควิชาฯ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Mini Food Engineering Program) โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหารกับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านดังกล่าว เช่น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

3 ธันวาคม 2022

0ตอบสนองต่อ "โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Mini Food Engineering Program)"

Leave a Message