สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลในการอบแห้งเนื้อลำไยด้วยรังสีอินฟราเรด