บทความวิชาการจากงานประชุมวิชาการสมาคมฯ TSAE 2020 Conference