ความสำคัญของวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

จากมุมมองของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


แหล่งที่มา: Thai Journal Finder

ข้อมูลอ้างอิงของ ASEAN Citation Index (ACI) เป็นลำดับต่อไป
บทความวิชาการส่งเพื่อตีพิมพ์ส่งได้ที่นี่ 
ทางคดีแหล่งอ้างอิง: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) , วารสาร Finder
6 พฤศจิกายน 2017