การพัฒนาชุดจับหัวเชื่อมท่อด้วยการเชื่อมไฟฟ้า โดยใช้ระบบนิวแมติก