Skip to main content

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยกระดับเกษตรไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://npht.phtnet.org