Skip to main content

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Joint Workshop on DX Research and Education to Realize Sustainable Food Production (ONLINE)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดย Faculty of Agriculture, Kyushu University ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศ ได้แก่  Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers (JSAM), Kyushu Society of Agricultural Machinery and Food Engineers, Korean Society for Agricultural Machinery (KSAM), Chinese Institute of Agricultural Machinery (CIAM), ASEAN Consortium on Agricultural and Biosystems Engineering (ACABE) และ Information Technology Subcommittee, Japanese Society of Agricultural Informatics (JSAI)

 

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือการนำเสนอตัวอย่างการศึกษาและการวิจัยเรื่อง DX ในสายการเกษตรในประเทศต่างๆ และการอภิปรายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน DX ในการผลิตทางการเกษตร การประชุมเน้นไปที่การเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทุกวันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ความต้องการในการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน และความสำคัญของการเกษตรอัจฉริยะเป็นแนวคิดและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืน การประชุมยังเน้นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเต็มที่ในการบริหารจัดการการปลูกพืช และความต้องการในทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเกษตร

 

ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของสมาคมวิศวกรรมเกษตร ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Precision Agriculture Platform for Agro-Industry Sustainability: A Field Practice Solution ที่กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี 3 โมดูลสำหรับการจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โมดูลแรกคือระบบการวางแผนและติดตามที่สามารถสร้างแผนการทำงานจากข้อมูลและปรับแผนได้แบบเรียลไทม์ ระบบนี้สามารถลดต้นทุนการผลิต โมดูลที่สองคือโซลูชั่นหุ่นยนต์ฟาร์มที่เน้นการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและระบบควบคุมอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ โดยพัฒนา AI สำหรับคำสั่ง โดยมีผลผลิตทั้งหมด 3 ชนิดที่มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โมดูลที่สามคือระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจฟาร์มที่มีโซลูชันการควบคุมวัชพืช ระบบ UAV ระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการภาคสนาม ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและความสูญเสียเนื่องจากการควบคุมวัชพืชที่ไม่เพียงพอ การฉีดพ่นเฉพาะพื้นที่ระหว่างระยะการแตกกอและการสร้างน้ำตาลสามารถช่วยลดต้นทุนสารเคมีได้ประมาณ 50-60% การใช้โดรนฉีดพ่นสามารถลดต้นทุนการฉีดพ่นได้อย่างน้อย 30%