Skip to main content

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยดำเนินการศึกษาโครงการ “การพัฒนาแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ (Road map of Research and Development on Smart farming of Thailand)

โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่ กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด