Skip to main content

🎯ส่งด่วน‼️ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ‼️
📌📌 เชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติครั้งที่ 23” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก https://tsae2022.rmutl.ac.th/