Skip to main content
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Start Up ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผู้ส่งออกผลิตผลเกษตร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สิ่งที่ท่านจะได้รับภายหลังการอบรม : การกำหนดโหมดการบันทึกภาพแบบอัตโนมัติสำหรับโดรนสำรวจและการนำภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ ประมวลผลภาพเพื่อสร้างแผนที่ภาพการสะท้อนของคลื่น แผนที่แสดงความสูงจากระดับน้ำทะเล และนที่แสดงระดับพื้น สร้างแผนที่ภาพสี แผนที่ดัชนีพืชพรรณแสดงระดับความอุดมสมบูรณ์ของพืช
สถานที่อบรม
  • อบรมรูปแบบ Online

กำหนดการอบรม

  • วันที่ 20 21 สิงหาคม 2565
  • จำนวน 30 คนต่อรุ่น
  • ค่าลงทะเบียน 5,500 บาทต่อคน

**พิเศษ**
สิทธิสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ฟรี 1 ปี

สมัครอบรมคลิกที่นี่