Skip to main content
การประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 23 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15
The 15th TSAE International Conference and the 23nd TSAE National Conference (TSAE 2022) เข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่