Skip to main content

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้ธีมงาน “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021