Skip to main content

ขอเชิญนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจเรื่องข้อมูลน้ำของประเทศ หรือใช้ข้อมูลน้ำเพื่อประกอบการศึกษา ร่วมเข้าอบรมในโครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ปี 2 รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ
จัดโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ – องค์การมหาชน

ไปสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คลิก