Skip to main content

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานและคุณภาพเครื่องจักรกลการเกษตรไทย”
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการประชุมจัดทำร่างมาตรฐานรถเทรลเลอร์บรรทุกอ้อยเทข้าง โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย อาคาร5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัท ช.ทวี จำกัด  บริษัทโชคชัยจักรกลการเกษตร จำกัด บริษัท เคเค เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด และบริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด เข้าร่วมประชุม พร้อมกับตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นประเด็นสำคัญในการกำหนดขอบข่าย ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้ สร้างความมั่นคงให้กับวงการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย การประชุมในครั้งต่อไปจะได้แต่งตั้งคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานเพื่อดำเนินงานด้านมาตรฐานต่อไป

[robo-gallery id=”1408″]