Skip to main content

บทความวิชาการจากงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ดาวน์โหลดได้จากรายการด้านล่าง และในส่วนบทความระดับนานาชาติอยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ผ่าน IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูล Scopus
ดังนั้นท่านจะสามารถดาวน์โหลดบทความของท่านได้เมื่อบทความถูกตีพิมพ์แล้ว
ข้อมูลสืบค้นได้จาก คลิกที่นี่

Item List Page
Message from the President of Thai Society of Agricultural Engineering i
Message from the Dean of Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ii
Message from the Head of Agricultural Engineering Department, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang iii
1 A Key Aspect of Smart Farm Concept in Almond Production: Precision Irrigation
(Shrini K. Upadhyaya)
vi
2 Introduction of YAMAHA Unmanned Technology and activities progress in Thailand ix
3 Where does Electric Vehicle drive renewable energy ?
(Nobutaka Ito)
xi
สารบัญ/Content
4 ผลของความเข้มสนามไฟฟ้าและเวลาต่อการทำลายจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีพัลส์สนามไฟฟ้า 1
5 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเครื่องฟักไข่ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชน 7
6 สภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปมะม่วงแผ่นกรอบโดยใช้การวิเคราะห์แบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเกน 12
12 การพัฒนาเครื่องวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของผลิตผลเกษตรกึ่งอัตโนมัติเพื่อการสอนและการวิจัย 18
13 ทดสอบและพัฒนาจัดการน้ำในสวนลำใย 23
16 การเปรียบเทียบลูกกะเทาะที่มีผลต่อสมรรถนะการกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 28
18 เครื่องปอกเปลือกและคว้านเมล็ดเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ 32
19 จลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี 39
20 สมบัติทางกายภาพของผลลำใยพันธุ์อีดอที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยว 44
21 ผลกระทบของการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี 51
22 การวิเคราะห์ต้นทุนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 56
25 การจัดการน้ำอย่างประหยัดที่มีผลต่อการพัฒนาการของทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี 62
34 การปรับปรุงเครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับตู้ปลา 67
35 ความเป็นไปได้ในการตรวจวัดโปรตีนรวมในถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิคการเรืองแสง 74
36 การใช้ตะกอนจากบ่อปลาที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชแบบไร้ดิน 80
38 วิจัยรถยกสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับกาจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง 87
39 เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก 93
44 สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคูส่งน้ำผ้าใบคอนกรีต 100
45 ความสามารถในการรับแรงดึงของผ้าใบคอนกรีต 104
46 การนำผ้าใบคอนกรีตไปใช้ปูสระเก็บน้ำ 111
50 การประเมินสมรรถนะของเครื่องหั่นกล้วย 116
53 เครื่องใส่ปุ๋ยเคมีกึ่งอัตโนมัติแบบโรยตามแนวปลายทรงพุ่มของทุเรียน (ส่วนของการพัฒนาต้นแบบ) 120
57 การลดปริมาณการรั่วซึมของดินทรายโดยใช้ปูนขาวและปูนซีเมนต์ 126
58 คุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา 132
67 การศึกษาเปรียบเทียบการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับบนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน 139
68 สภาวะการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศที่เหมาะสม กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 145
75 จลนพลศาสตร์การสลายตัวของแอนโทไซยานินในน้ำเม่าในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน 150
79 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง 155
81 การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมสำหรับเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบแม่นยำ 162
88 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงปลานิลระยะวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน 168
91 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคพาหะลม 174
92 การคัดเลือกตัวแปรภูมิอากาศโลกที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความต้องการน้ำของพืชในพื้นที่โครงการส่งน้าและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 179
93 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าพริกต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ 186
102 การศึกษาคุณภาพเนื้อยางแห้งจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 191
107 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจ SO2 แบบเร็วทดแทนการไทเทรตในลำใยสด 198
110 การออกแบบเครื่องย่างปลาขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ 203
111 การพัฒนากลไกปลูกอ้อยแบบใช้ข้อตา 207
116 การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์คราดสปริงสำหรับการพลิกกลับมันเส้น 213
117 การศึกษาความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งของทุเรียนด้วยวิธีมาตรฐานและเครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียน1 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2552 และ 2562 220
124 การพัฒนาชุดทดลองเพื่อศึกษาหลักการพื้นฐานของ VIS-NIR Spectroscopy 224
125 การพัฒนาเครื่องวัดค่าความชื้นและวอเตอร์แอคตีวิตี้สำหรับกล้วยอบแห้ง 230
134 การเปรียบเทียบวิธีการแช่ข้าวของการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง 236
Scientific Committee 242
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) 243

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ ที่นี่

*** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ Email : tsae2019proceedingboard@gmail.com ***