Skip to main content

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตร

ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น

โดยในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้รู้ ปริมาณน้ำที่ต้องให้และจัดระบบได้อย่างถูกต้อง ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน
  • แนะนำระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ น้ำหยด รู้จักการเลือกหัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ ทำให้กำหนดเวลาให้น้ำได้ถูกต้องรวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรอง
  • เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ การแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน ขนาดแรงม้า การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง
  • ท่อที่ใช้ในการเกษตร คุณสมบัติ ขนาดและความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซีกับท่อพีอี การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำ

กำหนดอบรม วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคาร 5 ชั้น กรมส่งเสริมการเกษตร คลิก ที่นี่ เพื่อดูแผนที่

ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (มีเอกสาร ของว่างและอาหารกลางวัน)

คลิก ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม

ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง

โดยในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ พืช / ความต้องการน้ำของพืช / ความต้องการน้ำชลประทาน / องค์ประกอบและอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช
  • เครื่องวัดแรงดึงความชื้นในดิน / ระบบควบคุมเวลา เปิดปิดน้ำ อัตโนมัติ / ระบบให้ปุ๋ยพร้อมกับน้ำ
  • การแบ่งขนาดแปลง / การอ่านและใช้แผนที่แสดงเส้นระดับความสูง (Topography map) ประกอบการวางแผน / การวางและหาขนาดท่อเมน
  • การฝึกออกแบบ

กำหนดอบรม วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคาร 5 ชั้น กรมส่งเสริมการเกษตร คลิก ที่นี่ เพื่อดูแผนที่

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (มีเอกสาร ของว่างและอาหารกลางวัน) รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมระดับเบื้องต้นของสมาคมฯ มาแล้วเท่านั้น

คลิก ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม