Skip to main content

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อก พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 133 บทความ

[robo-gallery id=”1381″]