Skip to main content

สภาวิศวกร จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร”

*******************

สภาวิศวกร จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร” วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้แทนจากสมาคมฯ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา