Skip to main content

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Agritechnica Asia และงาน Horti Asia 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
*******************

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เริ่มต้นแล้วกับงาน Agritechnica Asia และ งาน Horti Asia 2018
งานแสดงนวัตกรรม ด้านการปลูกพืช ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เวทีเจรจาธุรกิจ การค้าสำคัญที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรของภูมิภาคเอเชีย

และกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ร่วมจัดแสดง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำเสนอนวัตกรรม การประหยัดพลังงานในการงานในการทำการเกษตร จากเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer

และ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมในพิธีเปิด และได้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน โดยให้ความสำคัญถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ทีการนำเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย และเหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปด้วย

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร