Skip to main content
เกี่ยวกับสมาคมฯ

ผู้ประสานงานสมาคมฯ

By 15 สิงหาคม 2018No Comments

รายชื่อผู้ประสานงานสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ปี 2555)

ลำดับที่ชื่อหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานe-mailผู้ประสานงานe-mail
1มหาวิทยาลัยขอนแก่นผศ. ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์somsud@kku.ac.thผศ.ดร.สมชาย ชวนอุดมsomchai.chuan@gmail.com
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออ.จักรพันธ์ เงาทองchayed2003@hotmail.comอ.ศิระษา เจ็งสุขสวัสดิ์sirasa_j@yahoo.com
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่นอ.สุกัญญา ทองโยธีsukanya.tn@rmuti.ac.thผศ.เชิดศักดิ์ ศิริหล้าsirila_11@hotmail.com
4มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาดnattapol.p@msu.ac.thอ. ดร. จักรมาส เลาหวณิชjuckamas.l@msu.ac.th
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์ผศ.สุรสิทธิ์ พ่อค้าwitoon.ka@rmuti.ac.thอ.พัฒนา พงษ์พันธ์pongpun@hotmail.com
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศศิริโยธินLSRYTW@sut.ac.thอ.ดร.สามารถ บุญอาจbsamart@sut.ac.th
7มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ittichai@dome.eng.emu.ac.thอ.ดามร บัณฑุรัตน์damornb@yahoo.com
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ.ธีระพงษ์ ควรคำนวณ (รักษาการ)http://www.en.rmutt.ac.th/aeดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์k.sangpradit@gmail.com
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)อ.ทยาวีร์ หนูบุญ-อ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลางviratw99@yahoo.com
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผศ.อุมาพร อุประ-ผศ. ดร. สุเนตร สืบค้าsunate@mju.ac.th
11มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีอ.กวีพงษ์ หงษ์ทองk_hongtong@hotmail.comอ. อภิชาต ศรีชาติtor_en38kku@hotmail.com
12มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุลfengant@ku.ac.thผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์fengslp@ku.ac.th
13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร)รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุลfengpssg@ku.ac.thอ.ดร.ประภากร แสงวิจิตรprapagontom@gmail.com
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญkcprasan@kmitl.ac.thดร.ภัทรชัย วิชัยยะkvpattar@kmitl.ac.th
15มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผศ.ประจบ ดีบุตร-รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติkpwat@hotmail.com
16สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ชุมพร)ดร.เกษมสุข เสพศิริสุขchumphon@kmitl.ac.thอ.ณัฐพงศ์ รัตนเดชkrnuttap@kmitl.ac.th
17มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์tpinai@engr.tu.ac.thอ.นเรนทร บุญส่งbnaraint@engr.tu.ac.th
18จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยผศ.สุวิทย์ บุณยวานิชกุลsuwit-bun@hotmail.com
19สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอ.พิเชษฐ์ โรจนวงศ์-อ.ศุภวัฒน์ ปากเมยsupawat_888@hotmail.com
20กรมวิชาการเกษตรนายอรรคพล เสนาณรงค์akkapol@ksc.th.comนายอรรคพล เสนาณรงค์akkapol@ksc.th.com
21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ)อ.กริชเพชร กลัดเนียมkritpechk@hotmail.comอ.นิวัฒน์ มูลปาnmoonpa@hotmail.com

หน่วยงานที่มีความพร้อมในการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร

ลำดับที่ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาด้านที่มีความพร้อมในการทดสอบผู้ประสานงานe-mailเบอร์โทรศัพท์
1มหาวิทยาลัยขอนแก่นเครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องนวดธัญพืชอ.ดร.สมชาย ชวนอุดมsomchai.chuan@gmail.com089-712-1247
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่นการทดสอบโดยไม่ทำลายผลิตผลเกษตร (NIR)ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุงpanuwatphd1@yahoo.com089-861-7415
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์, วิศวกรรมประยุกต์ดร.ไกรสอน081-860-6940