Skip to main content
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก

By 14 สิงหาคม 2018No Comments

ตรวจสอบรายชื่อได้โดยการใช้ตัวกรองสืบค้น

ItemListPage
Message from the President of Thai Society of Agricultural Engineeringi
Message from the Dean of Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabangii
Message from the Head of Agricultural Engineering Department, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabangiii
1A Key Aspect of Smart Farm Concept in Almond Production: Precision Irrigation
(Shrini K. Upadhyaya)
vi
2Introduction of YAMAHA Unmanned Technology and activities progress in Thailandix
3Where does Electric Vehicle drive renewable energy ?
(Nobutaka Ito)
xi
2ผลของความเข้มสนามไฟฟ้าและเวลาต่อการทำลายจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีพัลส์สนามไฟฟ้า1
5การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเครื่องฟักไข่ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชน7
6สภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปมะม่วงแผ่นกรอบโดยใช้การวิเคราะห์แบบบ็อกซ์-เบ็ห์นเกน12
12การพัฒนาเครื่องวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของผลิตผลเกษตรกึ่งอัตโนมัติเพื่อการสอนและการวิจัย18
13ทดสอบและพัฒนาจัดการน้ำในสวนลำใย23
16การเปรียบเทียบลูกกะเทาะที่มีผลต่อสมรรถนะการกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์28
18เครื่องปอกเปลือกและคว้านเมล็ดเงาะแบบกึ่งอัตโนมัติ32
19จลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี39
20สมบัติทางกายภาพของผลลำใยพันธุ์อีดอที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยว44
21ผลกระทบของการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและพลังงานของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี51
22การวิเคราะห์ต้นทุนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์56
25การจัดการน้ำอย่างประหยัดที่มีผลต่อการพัฒนาการของทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี62
34การปรับปรุงเครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับตู้ปลา67
35ความเป็นไปได้ในการตรวจวัดโปรตีนรวมในถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิคการเรืองแสง74
36การใช้ตะกอนจากบ่อปลาที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชแบบไร้ดิน80
38วิจัยรถยกสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับกาจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง87
39เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก93
44สัมประสิทธิ์ความขรุขระของคูส่งน้ำผ้าใบคอนกรีต100
45ความสามารถในการรับแรงดึงของผ้าใบคอนกรีต104
46การนำผ้าใบคอนกรีตไปใช้ปูสระเก็บน้ำ111
50การประเมินสมรรถนะของเครื่องหั่นกล้วย116
53เครื่องใส่ปุ๋ยเคมีกึ่งอัตโนมัติแบบโรยตามแนวปลายทรงพุ่มของทุเรียน (ส่วนของการพัฒนาต้นแบบ)120
57การลดปริมาณการรั่วซึมของดินทรายโดยใช้ปูนขาวและปูนซีเมนต์126
58คุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา132
67การศึกษาเปรียบเทียบการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับบนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน139
68สภาวะการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศที่เหมาะสม กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช145
75จลนพลศาสตร์การสลายตัวของแอนโทไซยานินในน้ำเม่าในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน150
79การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง155
81การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมสำหรับเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบแม่นยำ162
88การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงปลานิลระยะวัยอ่อนในระบบน้ำหมุนเวียน168
91การอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคพาหะลม174
92การคัดเลือกตัวแปรภูมิอากาศโลกที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความต้องการน้ำของพืชในพื้นที่โครงการส่งน้าและบำรุงรักษาสองพี่น้อง179
93วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าพริกต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ186
102การศึกษาคุณภาพเนื้อยางแห้งจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย191
107ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจ SO2 แบบเร็วทดแทนการไทเทรตในลำใยสด198
110การออกแบบเครื่องย่างปลาขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ203
111การพัฒนากลไกปลูกอ้อยแบบใช้ข้อตา207
116การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์คราดสปริงสำหรับการพลิกกลับมันเส้น213
117การศึกษาความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งของทุเรียนด้วยวิธีมาตรฐานและเครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียน1 เปรียบเทียบข้อมูลปี 2552 และ 2562220
124การพัฒนาชุดทดลองเพื่อศึกษาหลักการพื้นฐานของ VIS-NIR Spectroscopy224
125การพัฒนาเครื่องวัดค่าความชื้นและวอเตอร์แอคตีวิตี้สำหรับกล้วยอบแห้ง230
134การเปรียบเทียบวิธีการแช่ข้าวของการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง236
Scientific Committee242
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)243

*ปรับปรุงล่าสุด 8 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดแจ้งกลับมายัง center@tsae.asia