Skip to main content

[su_youtube url=”https://youtu.be/v-zwS2p2z70″]


คลิปรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน : งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 07.30 – 08.00 . ทาง ททบ. 5