Skip to main content

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจดังนี้
1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
– การ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล
– การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการใช้งาน เซ็นเซอร์การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร
3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ
– การใช้แรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตให้สูงขึ้น
4. สาขาธุรกิจการจัดการการผลิตและ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หีบห่อและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
5. สาขาธุรกิจไบเออร์ไฟเออร์รี่
– การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร หรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรโดยใช้ กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์แบคทีเรียยีสต์เอ็นไซม์หรืออื่น ๆ
6. สาขาธุรกิจการบริการท งธุรกิจเกษตร
– การบริการทางธุรกิจเกษตรการค้าขายสินค้า เกษตรโดยการสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ทางการเกษตร
7. สาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบ ใหม่
– การจัดการฟาร์มที่แตกต่างจากการ ปลูกพืชแบบเดิมโดยใช้เทคโนโลยี อย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดการควบคุมการ จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ที่https://goo.gl/P6T3Tqตั้งแต่บัดนี้ -14 กรกฎาคม 2560