Skip to main content

สมาคมวิศวกรรมเกษตรประเทศมาเลเซีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย