Skip to main content

บทความประจำเดือน 2560 สามารถเลือกดู / ดาวน์โหลดได้จากตารางด้านล่างนี้

ลำดับ
  เรื่อง
รหัส
หน้า
    สารจากนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
   
KEYNOTE SPEAKER
1   การลงทุนเพื่อการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร – มุมมองอุตสาหกรรม    
2   การผลิตและการวางแผนการเก็บเกี่ยวในห่วงโซ่อุปทานเกษตรภายใต้ยุคดิจิตอล    
3   นวัตกรรมและการแปรรูปการเกษตรสำหรับประเทศไทย 4.0    
    สารบัญ
   
การประชุมนานาชาติ
1   โครงการ Asia Techno Farm AE001 1-3
2   อิทธิพลของการเข้าถึงพื้นที่เพื่อการเก็บเกี่ยวอ้อย AM002 4-7
3   การออกแบบแนวคิดและการทดสอบเบื้องต้นของเครื่องอบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง AM003 8-11
4   การใช้กำลังของซับโซซูเนตที่ยึดติดกับโรตารี่คราดสำหรับการเพาะปลูกมันสำปะหลัง AM005 12-16
5   การประเมินกำลังการผลิตไฟฟ้าจากการตกค้างของชีวมวลในภาคใต้โดยใช้แอพพลิเคชั่น GIS และแผนที่สถานีไฟฟ้า EA001 17-23
6   ปัญหาหมอกในภาคเหนือของประเทศไทย EE001 24-26
7   การพัฒนาเครื่องอัดก๊าซชีวมวลมาตราส่วนขนาดเล็กและการทดสอบวัตถุดิบต่างๆ EE002 วันที่ 27-29
8   การปรับปรุงสมบัติการปิดผนึกเชิงกลและความร้อนของฟิล์มไคโตซานผ่านการใช้กลีเซอรอลและเจลาตินผสมในสารละลายขึ้นรูปฟิล์ม. FE001 30-35
9   แบบอบแห้งแบบบาง ๆ สำหรับการอบแห้งข้าวเปลือกอบแห้งแบบแห้ง FE002 36-41
10   ผลของอุณหภูมิและความหนาต่อจลนพลันการอบแห้งของหัวไชเท้าขาว (Raphanus sativus L. ) FE003 42
11   ความคงตัวของสีและการจัดเก็บของสีธรรมชาติที่ผลิตจากไม้ Sappan FE004 43-47
12   เทคนิคการออสโมติกการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของลูกอมมะนาวแห้ง FE005 48-50
13   การตรวจสอบความถูกต้องของสเปกตรัมของการวิเคราะห์สเปกโตรสโกปี NIR และ Vis-line ในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของมะม่วง (Mangifera indica CV Nam Doc Mai) FE006 51-53
14   การตรวจสอบความถูกต้องของสเปกตรัมของการวิเคราะห์สเปกโตรสโกปี NIR กับออร์ไลน์ในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของทุเรียน (Durio zibethinus cv Monthong) FE007 54-56
15   การทดสอบความแม่นยำในการตรวจสอบกระบวนการสังเคราะห์สารในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพหมักน้ำส้มสายชูโดยใช้เครื่องสเปกโตรสโกปีใกล้เคียงอินฟราเรด FE009 57-59
16   ผลของวิธีการแช่แข็งที่เลือกต่อคุณภาพเนื้อทุเรียนกับเมล็ด FE010 60-64
17   ผลของสภาวะการอบแห้งขั้นสุดท้ายต่อคุณภาพของผลแห้งมังกรแห้ง (Hylocercus undatus) FE011 65-69
18   การตรวจสอบความแม่นยำของสเปกตรัมของ Vis-NIR on-line กับการตรวจวัดสเปกโตรสโกปี NIR สำหรับตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ของทุเรียน (Durio zibethinus cv Monthong) FE013 70-72
19   ผลของอุณหภูมิการอบแห้งและปริมาณน้ำมันต่อคุณภาพของการผลิตผงน้ำมันรำข้าวพ่นแห้ง FE014 73-78
20   ผลของความร้อนด้วยแรงกระแทกโดยใช้เทคนิคการไหลของเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของความแตกต่างของพันธุ์ข้าวพันธุ์ PT001 79-83
21   การศึกษาการใช้หลอดฮาโลเจนและการอบแห้งด้วยไมโครเวฟในสมบัติทางกลของทัพพีน้ำมัน PT003 84-89
22   โปรไฟล์อุณหภูมิและความชื้นในระหว่างการอบแห้งข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการอบแห้งแบบอินฟราเรด PT004 90-94
23   การทดสอบความแม่นยำในการสแกนสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์และอนินทรีย์ในระดับวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน PT005 95-97
24   การประเมินพื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพในการวางแผนการเกษตรบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ SW001 98-103
25   ประโยชน์ของการนำกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากแม่น้ำเป็นน้ำดิบสำหรับการจัดหาน้ำดื่ม SW002 104-110
การประชุมแห่งชาติ
1   การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง TAM001 111-115
2   การติดตั้งขา 2 ขาแบบมีชุดควบคุมความถี่ในการสั่น TAM003 116-125
3   การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง TAM004 126-131
4   การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก TAM005 132-137
5   การศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง TAM006 138-142
6   การพัฒนาเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ TAM007 143-149
7   วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารีสําหรับผลปาล์มน้ำมัน TAM008 150-153
8   การทดสอบและประเมินผลเครื่องสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TAM009 154-159
9   พฤติกรรมการคัดแยกเมล็ดสาหรับชุดกะเทาะข้าวโพดแบบไหลตามแกน TAM010 160
10   การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ปั่นเส้นด้ายจากฝ้ายสําหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้ารายย่อย TAM011 161-163
11   การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง TAM012 164-167
12   การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟางสําหรับการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อย TAM014 168-173
13   การออกแบบและพัฒนาชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองขนาดเล็ก TAM016 174-178
14   ทดสอบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดของเวียดนามเพื่อใช้เก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์โรบัสต้า TAM017 179-182
15   การศึกษาชุดควบแน่นของเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบท่อขด TAM018 183-185
16   การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแบบจานแนวตั้ง TAM019 186-190
17   การจําแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชีด้วยวิธี Decision Tree TEA001 191-196
18   การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ TEA003 197-202
19   การประเมินศักยภาพไม้โตเร็วบนพื้นที่ดินเค็มสําหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) TEA004 203-211
20   การจําลองสถานการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคาแบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ TEA005 212-217
21   การวิจัยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สําหรับเกษตรอินทรีย์ TEA006 218-222
22   การทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวลสําหรับการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบด TEE001 223-227
23   ศึกษาสมบัติกายภาพ-เคมีและไทรโบโลยีของน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานจากน้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว TEE002 228-235
24   สภาวะที่เหมาะสมในการสกดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว TFE001 236-241
25   ผลของอุณหภูมิการทําแห้งมอลโตเด็กซ์ตรินและกัมอะราบิกต่อลักษณะทางเคมีกายภาพของฟักข้าวผงที่ผลิตโดยวิธีการทําแห้งด้วยเครื่องทําแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ TFE002 242-248
26   กระบวนการผลิตกระดูกไก่แห้ง TFE003 249-253
27   การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ผลของตําแหน่งเซนเซอร์และหัวบรรจุน้ำสมุนไพรกระชายดํา TFE004 254
28   การการศึกษาแรงดันที่เหมาะสมต่อการฝานข้าวโพดขนาดเล็กสําหรับการทําน้ํานมข้าวโพด TFE005 255-259
29   การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจติดตามคุณภาพนมเปรี้ยวในกระบวนการหมักโดยใช้ FT-NIRs และไฟเบอร์ออปติกโพรบ TFE006 260-264
30   การศึกษากระบวนการผลิตน้ำสกัดจากเนื้อมะพร้าว TFE008 265-267
31   การออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร TFE009 268-275
32   ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการอบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล TFE010 276-281
33   อิทธิพลของการเก็บรักษาด้วยการแช่ในน้ำร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของกล้วยหอมทองที่ระยะเวลาต่างๆ TPT002 282-287
34   การตรวจวัด DRC น้ํายางสดกับสารรักษาสภาพ NH3(0.3%), TMTD:ZnO + NH3 และ ZnO + NH3 โดยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง TPT003 288-292
35   ผลของความชื้นต่อสัมประสทธิ์ความเสียดทานสถิตของข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวเหนียวลืมผัว TPT004 293-297
36   ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตขาวนึ่งด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนและฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ TPT005 298-307
37   อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการดําเนินการของเครื่องอบแห้งกระแสชนที่มีีต่อการลดความชื้นการสิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพข้าวนึ่ง TPT006 308-315
38   การจําลองการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งในเครื่องอบแห้งแบบกระแสชนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับวิธีเอลิเมนต์ไม่ต่อเนื่อง TPT007 316-321
39   การศึกษาหัววัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยค่าทางไฟฟ้า TPT008 322-324
40   การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง TPT010 325-329
41   การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง TPT011 330-334
42   การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ํา : กรณีศึกษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแจมป๋อง
อําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
TSW001 335-338
43   ทดสอบและพฒนาระบบให้น้ำแบบหยดสําหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TSW002 339-344
44   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนตอนล่างในฤดูแลงเพื่อการเกษตร TSW003 345-348
45   การประเมินผลเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำแบบเวนจูรี่สําหรับบําบัดน้ำเสีย TSW004 349-354
46   การวัดและวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี TSW007 355-360
47   การปรับปรุง DEM ตามลําดับศักย์ทางน้ำเพื่อประเมินน้ำท่าด้วยแบบจําลองSWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง TSW008 361-367
    คณะกรรมการวิทยาศาสตร์   368
    วิจารณ์
  369-370

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่