Skip to main content

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง“เกษตรปลอดภัยสานความรู้เพื่อเกษตรกร”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดสารเคมี พืชในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จัดศัตรูพืชขาดแคลน

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ