Skip to main content

Extend the abstract submission

ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรประจำปี 2560 ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

Extend the abstract submission period to June 14, 2017

 

, By  |