Skip to main content

การเสวนาวิชาการ “ทรรศนะอุจาด จาก Street and Canal Furniture … จะแก้ไขอย่างไร”

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทรรศนะอุจาด จาก  Street and Canal Furniture …  จะแก้ไขอย่างไร” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสฤษติ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เวลา 08.30- 12.30 น.