Skip to main content

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นางดาเรศร์  กิติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มและความสำคัญของงานวิศวกรรมเกษตรในอนาคต” และที่ปรึกษาสมาคม รศ. ดร.วินิต ชินสุวรรณ บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมเกษตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ คร้งที่ 22 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น