Skip to main content

นางดาเรศร์  กิติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

 

, By admin